Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, którego celem jest precyzowanie stosunków prawnych w rodzinie oraz w relacjach z osobami trzecimi. Do najczęściej zgłaszanych do sądów spraw rodzinnych należą rozwody i zagadnienia dotyczące prawa rodzicielskiego to znaczy: ustalenie opieki i relacji rodzica z dzieckiem oraz ustalenie ojcostwa. Prawo rodzinne i opiekuńcze obejmuje również sprawy majątkowe, które nierozerwalnie wiążą się z rozwodem a mianowicie: dochodzenie alimentów na niepełnoletnie dzieci lub podział majątku wspólnego. Największy odsetek rozwodów dotyczy orzekania bez ustalania winy (na zgodny wniosek obojga małżonków), ale zdarza się, że jeden z małżonków występuje o rozwód z orzeczeniem o winie, w tym przypadku sąd musi ustalić stronę, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa.

Gdzie uzyskać pomoc przy sporządzaniu pozwu o rozwód?

Jeżeli potrzebna jest pomoc przy napisaniu pozwu o rozwód warto udać się do prawnika, który sporządza różne dokumenty mające moc prawną. Można również skorzystać z doradztwa na temat przebiegu całej procedury rozwodowej i uczynić adwokata pełnomocnikiem, w takiej sytuacji będzie on reprezentował interesy klienta przed sądami wszystkich instancji oraz innymi organami.

Pozew o rozwód musi być złożony w sądzie w formie pisemnej, trzeba go przedłożyć do oddziału cywilnego w konkretnym sądzie okręgowym, który jest właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków (wspólnego). W przypadku, gdy małżonkowie nie zamieszkują razem, właściwym adresem będzie sąd w miejscu zamieszkania strony występującej z pozwem.

Dowiedz się więcej na: https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozwod-warszawa/

Jakie przesłanki przemawiają za orzeczeniem przez sąd rozwodu?

Podstawową przesłanką dla sądu do orzeczenia rozwodu między małżonkami jest trwały rozkład pożycia tzn. ustanie wszystkich więzi: fizycznej, emocjonalnej, gospodarczej. Podczas toczącej się rozprawy sądowej, sędzia stara się ustalić daty ustania każdej z wymienionych więzi. Dopiero potwierdzenie ustania wszystkich więzi jest podstawą do orzeczenia rozwodu. Na podstawie konstrukcji przepisów związanych z prawem rozwodowym oraz specyfiki pożycia małżeńskiego, sąd nie będzie domniemywał zupełnego pożycia tylko ze względu na złożenie pozwu przez jednego z małżonków. W takim przypadku nie istniałyby szanse na ich pojednanie w czasie sprawy rozwodowej. Nawet w sytuacji wystąpienia do sądu o rozwód bez orzekania o winie, sąd nie będzie dochodził, który z małżonków ponosi winę, ale musi ustalić, czy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Czy na sprawie rozwodowej może być wydane orzeczenie odnośnie zasądzenia alimentów na małoletnie dzieci?

Odpowiedź, brzmi tak. Sąd podczas zasądzania alimentów bierze pod uwagę potrzeby dzieci oraz możliwości finansowe rodzica zobowiązanego do ich wypłacania oraz rodzica ubiegającego się o ich wypłatę. Ważną sprawą jest to, że dzieci nie mogą żyć na niższym poziomie niż rodzice, dlatego tak istotne jest ustalenie rzeczywistych potrzeb dzieci i zarobków rodziców. Ze względu na częstą praktykę rodziców, to znaczy zaniżanie swoich dochodów, sąd określając sytuację zarobkową rodziców, bierze pod uwagę ich realne możliwości a nie dochody, które zostały udokumentowane w zaświadczeniu o zarobkach. Środki pochodzące z alimentów służą nie tylko do zapewnienia dzieciom jedzenia i odzieży, ale również edukacji, która jest ważna dla ich przyszłości.

Partner artykułu: Kancelaria Radcy Prawnego – Lucyna Szabelska

Dodaj komentarz